toyota bandmasis vaziavimas
Registruokitės į
bandomąjį važiavimą
toyota serviso ikona
Registracija į
servisą

Eksploatuoti netinkamų automobilių tvarkymas

Europos direktyvoje dėl atitarnavusių automobilių (2000/53/EC), kurią priėmė Europos Parlamentas ir Europos Taryba 2000 m. rugsėjo 18 d., numatoma gerinti atitarnavusių automobilių surinkimą ir perdirbimą, siekiama pagerinti su tuo susijusį ekonominį efektyvumą, ypač kalbant apie perdirbimo pramonės šakas. Po šios direktyvos priėmimo praktiškai visos ES valstybės narės įgyvendino jos reikalavimus savo nacionaliniuose teisės aktuose.

Perdirbimui pritaikyta konstrukcija
Tam, kad būtų supaprastintas iš procesas, Toyota sukūrė ženklą “lengva išardyti”. Šis ženklas žymi automobilio dalis ir tam tikrus taškus, kuruos lengva išardyti ir tas vietas, kur galima nuimti dideles detales ir vietas, kur galima gręžti skyles norint išleisti kurą.
Automobiliuose yra sunkiai perdirbamų plastikų. Todėl Toyota specialistai sukūrė specialų perdirbamą plastiką, kuris vadinasi Toyota super olefin polimeras arba TSOP, kuris gali būti naudojamas automobilių bamperių ir kitų dalių, kurias būtų įmanoma perdirbti ne vieną kartą, gaminimui.

Žalesnės atsarginės dalys
Automobilio tarnavimo ciklo metu reikia keisti akumuliatorius, padangas, alyvos filtrus. Todėl Toyota specialistai sukūrė atliekų surinkimo sistemą, kurios pagrindu surenkamos šios atliekos iš atstovybių Europoje ir vėliau jos perdirbamos. Be to, dabar iš perdirbtų dalių Toyota gamina tokias detales, kaip oro kondicionierių kompresoriai, vairo stiprintuvų detalės, cilindrų galvutės, starteriai, automatinės transmisijos detalės, generatoriai, varikliai ir sankabos detalės.

Pavojingos medžiagos
Švinas, gyvsidabris, kadmis, šešiavalentis chromas ir kiti sunkieji metalai daro neigiamą ilgalaikį poveikį aplinkai, jei šios medžiagos neperdirbamos. Pagal Europos Sąjungos 2000 metų direktyvą dėl atitarnavusių automobilių, nuo 2003 metų ribojamas šių susirūpinimą keliančių medžiagų naudojimas, tad Toyota nuo šiol naudoja automobilių dalis, kuriose nėra švino, antikorozinės dangos, apšvietimo sistemose nėra gyvsidabrio, variklio tarpinėms ir kitoms detalėms gaminti nebenaudojamas asbestas. Tuo ribojamas SoCs naudojimas įvairiuose dažuose ir tirpaluose.

Pabaiga yra naujo pradžia
Toyota sukūrė specialių techninių automobilių perdirbimo centrą Japonijoje, kuriame išbandomos naujos automobilių išardymo technologijos. Netrukus po to buvo pastatyta nauja automobilių išardymo ir perdirbimo gamykla, padėjusi 2001 metais Toyota kompanijai pasiekti savanoriškai užsibrėžto tikslo sukurti komercinę sistemą, kurios pagrindu būtų gaminamos didelio perdirbamumo detalės ir naudojamos didelio pedirbamumo medžiagos.

Nepaisant to, perdirbus visus Europos atitarnavusius automobilius, lieka apie 2 milijonus tonų neperdirbtos medžiagos. Dažniausiai šios atliekos užkasamos arba sudeginamos. Tačiau pagal Europos ELV ir žemės panaudojimo atliekoms direktyvas tokių atliekų utilizavimas taip pat pradėtas iš esmės riboti, todėl tenka ieškoti naujų sprendimų.

Japonijoje Toyota surado naujų būdų panaudot pitų produktus, kurie išsiskiria perdirbant panaudotų automobilių garso izoliacijos dalis. Aukštos kokybės automobilių stiklų, malto stiklo iš atliekų dėka šias medžiagas galima panaudoti ir kitiems tikslams, tokiems, kaip šaligatvio plytelės.

Atliekos, kurių perdirbti neįmanoma, gali būti sulydytos į labai mažus gabalėlius ir užkasamos, kas taip pat gerokai sumažintų neigiamą poveikį aplinkai ateinančioms kartoms.

Netinkamų eksploatuoti transporto priemonių tvarkymas, nauda visuomenei ir visų mūsų pareigos aplinkai
Europos Sąjungoje, įskaitant ir Lietuvą, galioja gamintojo atsakomybės principas, kuris reiškia, jog už senų automobilių sutvarkymą aplinkai nekenksmingu būdu yra atsakingi automobilių gamintojai ir (ar) importuotojai.

Naudodami naujas technologijas ir šiuolaikines medžiagas, automobilių gamintojai iki minimumo sumažino su mašinų ardymu susijusią aplinkos taršą. Tai reiškia, kad dauguma šiuolaikiniuose automobiliuose naudojamų medžiagų yra naudojamos pakartotinai arba yra perdirbamos.

Valstybiniai teisės aktai nustato, kad 85% visos transporto priemonės turi būti pakartotinai naudojama ar perdirbama.

Iki 2015 metų šis privalomas pakartotinio naudojimo rodiklis pakilo iki 95%, be to, tik 10% viso to skaičiaus gali sudaryti šilumos energijos gamyba.

Seni automobiliai yra priskiriami prie pavojingų atliekų, kurias gali tvarkyti tik pavojingų atliekų perdirbimo teisę turinčios įmonės. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas, pavojingų atliekų tvarkymo licencija bei kiti dokumentai užtikrina, jog įmonės veikla atitinka visus įstatymuose numatytus reikalavimus. Tokia įmonė gali išduoti automobilio sunaikinimo pažymėjimą, su kuriuo savininkas gali išregistruoti automobilį.

Automobiliuose yra nemažai pavojingų atliekų, kurios patekusios į aplinką ją užteršia įvairiomis cheminėmis medžiagomis: rūgštimis, sunkiaisiais metalais, cheminiais junginiais alyvose, kuro likučiuose ir kt.

Patekusios medžiagos į orą (garavimo metu) susijungia su vandeniu ir iškrinta rūgščių lietų pavidalu.

Kondicionavimo sistemose esantys šalnešiai, populiariai vadinami freonais, gali sukelti apsinuodijimus, dezorentaciją, širdies veiklos sutrikimus, akių pažeidimus.

Tepalai, rūgštys ar kt. skysčiai patenkę į dirvožemį, jį užteršia ne vieniems metams, kartu užteršiamas ir vanduo. Kartu su vandeniu ar produktais, augintais užterštose teritorijose, sunkieji metalai (švinas, rūgštys ar kitos toksinės medžiagos) patekę į mūsų organizmą lėtai jį nuodija ir sukelia įvairius lėtinius susirgimus: odos infekcijų, kvėpavimo takų ligų, kraujotakos, imuninės, nervų sistemos sutrikimų, depresijų, genų mutacijų, reprodukcinės sistemos ir onkologinių ligų.

Oro pagalvės turi pirotechninius užtaisus, todėl jas išimant reikia žinoti jų nukenksminimo technologiją, priešingu atveju, suveikus pirotechniniam užtaisui, galimi įvairūs kūno sužalojimai.

Savavališkas senų automobilių ardymas ar perdavimas ne atliekas tvarkančioms įmonėms ar asmenims yra baudžiamas pagal administracinių teisės pažeidimų kodeksą.

Priduodamas seną automobilį transporto priemonių pardavėjams ar atliekų tvarkytojams, kiekvienas automobilio savininkas gali prisidėti prie protingo energijos resursų naudojimo ir švarios gyvenamosios aplinkos išsaugojimo.

Kaip reikia elgtis, jei automobilis nebetinkamas naudoti?
Oficialusis „Toyota“ senų automobilių tvarkytojas Lietuvoje yra gamintojų ir importuotojų asociacija GIA, kuri užtikrina senų automobilių apmokestinamųjų gaminių nekenksmingą aplinkai tvarkymą, vadovaujantis visais Lietuvos Respublikoje galiojančiais atliekų tvarkymo teisės aktais.

Taikant GAMINTOJO ATSAKOMYBĖS PRINCIPĄ, įmonė atsakinga už vidaus rinkai tiekiamų gaminių (transporto priemonių ir į jas įmontuotų baterijų ir akumuliatorių) poveikį aplinkai per visą būvio ciklą nuo gamybos iki saugaus atliekų sutvarkymo, įskaitant surinkimo, vežimo, perdirbimo, naudojimo ir šalinimo sistemos organizavimą ir (ar) finansavimą, nustatytų gaminių atliekų tvarkymo užduočių vykdymą, informacijos apie gaminius ir jų atliekų tvarkymą teikimą šių gaminių naudotojams ir atliekų tvarkytojams, grąžinamų produktų ir juos panaudojus susidarančių atliekų priėmimą, tvarkymą ir finansinę atsakomybę už tokią veiklą.
 
Įmonė užtikrina, jog bus sudarytos sąlygos asmeniui, kuriam priklausanti eksploatuoti netinkama transporto priemonė, neturinti rinkos vertės ar ši vertė yra neigiama, nemokamai atiduoti tvarkyti šią eksploatuoti netinkamą transporto priemonę.
 
Įmonė užtikrina eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ir jų dalių perdirbimą ar kitokį naudojimą, kad būtų įvykdytos šios
užduotys: 95% pakartotiniam naudojimui ir naudojimui, 85% pakartotiniam naudojimui ir perdirbimu.
 
Teisės aktai, reglamentuojantys transporto priemonių bei jų atliekų tvarkymą:
  • LR atliekų tvarkymo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 61-1726);
  • LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintos Atliekų tvarkymo taisyklės (Žin. 2011, Nr. 57-2721);
  • LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintos Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklės (Žin., 2004, Nr. 50-1676);
  • LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintos Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklės (Žin., 2009, Nr. 65-2599);
  • LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintos Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklės (Žin. 2009, Nr. 65-2598);
  • LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintas Reikalavimai visuomenės švietimui ir informavimui atliekų, kurioms taikomas gamintojo atsakomybės principas, tvarkymo klausimais tvarkos aprašas (Žin. 2012, Nr. 80-4206);
  • LR Vyriausybės nutarimu patvirtintas Valstybinis strateginis atliekų tvarkymo planas (Žin. 2002, Nr. 40-1499);
  • LR Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymas (Žin., 2002, Nr. 72-3017);
  • LR Adminstracinių teisės pažeidimų kodeksas (Žin., 1985, Nr. 1-1).