toyota bandmasis vaziavimas
Registruokitės į
bandomąjį važiavimą
toyota serviso ikona
toyota bandmasis vaziavimas
Registruokitės į
bandomąjį važiavimą
toyota serviso ikona
Registracija
techniniam aptarnavimui
toyota serviso ikona
Registracija į
servisą

Bendrosios asmens duomenų tvarkymo sąlygos

UAB “AUTOTOJA” (arba tiesiog „Bendrovė“ ar „mes“) saugo informaciją apie Jus ir Jūsų privatumą. Rinkdami, naudodami ir saugodami informaciją apie Jus, mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (sutrumpintai vadinamas „BDAR“)[1] ir kitų įstatymų, saugančių informaciją apie Jus.

1. Kas yra atsakingas už informacijos apie mane apsaugą?

UAB “AUTOTOJA”
Įmonės kodas: 111489643
Adresas: Savanorių pr. 447A, , LT Lietuva
El. pašto adresas: info@autotoja.lt
Tel. Nr.: +37037408033

Toyota/Lexus apima: (1) Toyota Baltic AS (įmonė (į.k. 10234087) registruota Estijoje); (2) Toyota Motor Europe NV/SA (Avenue du Bourget/Bourgetlaan 60, 1140 Briuselis, Belgija); (3) AUTOTOJA (į.k. 111489643), oficiali Toyota/Lexus atstovybė

2. Bendrosios nuostatos.

Šias bendrąsias asmens duomenų tvarkymo sąlygas patvirtino UAB „AUTOTOJA“ ir kontaktinius duomenis galite rasti svetainėje www.autotoja.lt . UAB „AUTOTOJA“, sudarydama su Jumis sutartį, turi teisę nustatyti papildomas asmens duomenų tvarkymo sąlygas.

3. Kokiu tikslu renkame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Visų pirma, renkame ir naudojame Jūsų duomenis tam, kad sudarytume su Jumis sutartį (įskaitant veiksmus prieš sutarties sudarymą), taip pat įvykdytume sutartinius įsipareigojimus. Jums sutikus, duomenys bus naudojami siunčiant Jums naujienas, pasiūlymus, priminimus, kvietimus, anketas ir kitus reklaminius pranešimus. Jūsų asmens duomenis galime naudoti ir kitiems šiose sąlygose minėtiems tikslams.

4. Kokius duomenis renkame ir kam pirmiausia juos naudojame?

Sudarant arba ruošiantis sudaryti su Jumis sutartį, renkame tokią informaciją, įskaitant asmens duomenis: vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, vairuotojo pažymėjimo numeris, vaizdas (pavyzdžiui, nuotrauka iš vairuotojo pažymėjimo), automobilio kėbulo identifikacijos numeris (VIN), variklio numeris ir registracijos numeris. Vėliau, bendraudami ir vykdydami sutartį, įtraukiame ir su Jumis aptartą informaciją (t. y. informaciją apie Jūsų užsakymus, sutartis, mokėjimus, transporto priemones ir su jomis susijusius darbus bei padarytos žalos istoriją, išsiųstus laiškus ir pranešimus ir t. t.). Jei reikia, galime paprašyti Jūsų pateikti papildomą informaciją, pavyzdžiui, norėdami patikrinti vairuotojo pažymėjimą prieš bandomąjį važiavimą. Jeigu nepateiksite sutarčiai sudaryti ir vykdyti reikalingų duomenų arba pateiksite neteisingus duomenis, mes negalėsime sudaryti su Jumis sutarties ir įvykdyti jos sąlygų.

Mes galime rinkti, užrašyti, saugoti, perduoti, naudoti ir kitaip tvarkyti Jūsų duomenis, siekdami sudaryti su Jumis sutartį arba atlikdami veiksmus prieš sutarties sudarymą, arba vykdydami dalį sutarties, dažniausiai tokiais tikslais:

 • bendrauti, siekiant sudaryti sutartį, perduoti su sutartimi ir kitais sutarties klausimais susijusią informaciją. Pavyzdžiui, galime Jums išsiųsti pranešimą apie suteiktas paslaugas arba priminimą dėl sąskaitos apmokėjimo;

 • Jums pageidaujant, perduoti pasiūlymus ir informaciją apie produktą;

 • perduoti reikiamus duomenis sutarčiai sudaryti arba vykdyti (įskaitant veiksmus prieš sutarties sudarymą) kitiems UAB „AUTOTOJA“ partneriams (importuotojai, gamintojai, tiekėjai, kredito įstaigos, draudimo bedrovės, teisininkai ir pan.);

 • išrašyti ir išsiųsti sąskaitas, tvarkyti buhalterinę apskaitą;

 • rizikų prevencija ir išvengimas, įskaitant prieigos suteikimą autorizuotam IT paslaugų teikėjui prie duomenų kompiuterio sistemai prižiūrėti, spręsti technines problemas ir apsaugoti duomenis;

 • prieš sudarydami bandomojo važiavimo sutartį arba kitais atvejais; prieš perduodami Jums naudoti mūsų automobilį, galime patikrinti Jūsų vairuotojo pažymėjimo galiojimą.

   

5. Kokiais atvejais prašysime Jūsų sutikimo?

Jeigu norėsime naudoti Jūsų duomenis kitiems tikslams, kuriems neturime sutartinio arba kito įstatyminio pagrindo, mes prašysime Jūsų sutikimo. Turėdami Jūsų sutikimą, naudosime Jūsų duomenis tik konkrečiam tikslui įgyvendinti.

Pavyzdžiui, galime prašyti sutikimo atlikti tokius veiksmus:

 • siųsti Jums elektroniniu paštu arba telefonu svarbius priminimus, pavyzdžiui, dėl padangų priežiūros ir keitimo;

 • siųsti Jums elektroniniu paštu arba telefonu UAB „AUTOTOJA“ naujienas, prekių ir paslaugų pasiūlymus, sveikinimus. Naujienose ir pasiūlymuose gali būti „Toyota“ , „Lexus“ bei kitų partnerių pasiūlymai, įskaitant lizingo, kredito ir draudimo bendroves;

 • siųsti Jums elektroniniu paštu arba telefonu kvietimus dalyvauti „UAB „AUTOTOJA“ arba „Toyota“ „Lexus“ renginiuose;

 • siųsti Jums elektroniniu paštu kvietimus įvertinti UAB „AUTOTOJA“ paslaugų ir darbų kokybę, gauti atsiliepimus apie „Toyota“, „Lexus“ produktus.

Be to, galime paprašyti Jūsų sutikimo naudoti duomenis ir kitiems tikslams.

Bet kuriuo metu galite atšaukti savo sutikimą, apie tai parašydami į info@autotoja.lt arba kreiptis į mūsų atstovybę, ir mes iš karto nutrauksime atitinkamas procedūras, jeigu neturėsime kito teisinio pagrindo tvarkyti Jūsų duomenis.

6. Kokiu būdu dar galime naudoti Jūsų asmens duomens?

Jūsų duomenis galime naudoti toliau išvardintais tikslais, jeigu turime pagrįstą interesą. Atsižvelgdami į teisėtą interesą, tvarkome Jūsų asmens duomenis tik atlikę taip vadinamą „trijų etapų testą“, siekdami nustatyti ar yra pagrįstas interesas, kad remiantis teisėtu interesu mums yra būtina tvarkyti jūsų asmens duomenis, ir kad toks duomenų naudojimas atitinka jūsų interesus ir nepažeidžia teisių. Turite teisę bet kurią akimirką atšaukti savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo pagal mūsų pagrįstą interesą.

 • Jums pageidaujant (pavyzdžiui, lizingas, pirkimas išsimokėtinai arba draudimo sutarties sudarymas) galime perduoti Jūsų informaciją mūsų partneriams – lizingo, kredito ir draudimo bendrovėms, kurios savo ruožtu patikrins Jūsų duomenis, reikalingus sutarčiai sudaryti ir ją vykdyti. Jei reikia, galime paprašyti Jūsų pateikti papildomą informaciją.

 • Galime perduoti Jūsų duomenis kitiems UAB „AUTOTOJA“ partneriams ar paslaugų tiekėjams vidaus administravimo tikslais, jei to reikia vykdyti sutartį arba remiantis mūsų pagrįstu interesu, atsižvelgiant į ribojimus, numatytus duomenų apsaugos taisyklėse.

 • Galime tvarkyti Jūsų duomenis vadovaudamiesi mūsų pagrįstu interesu, siekdami administruoti ir analizuoti mūsų klientų bazę rinkodaros arba statistikos tikslais.

 • Galime perduoti Jūsų asmens duomenis tretiesiems asmenims, jei tai būtina siekiant apginti mūsų teises (pavyzdžiui, teismams, asmenims, dalyvaujantiems skolų išieškojimo procedūrose, antstoliams) arba vykdydami įstatymais mums paskirtas prievoles.

 • UAB „AUTOTOJA“ yra įdiegta vaizdo stebėjimo sistema. Kai apsilankote mūsų bendrovėje, Jūsų atvaizdas lieka vaizdo stebėjimo kamerų įrašuose. Teisėtas pagrindas naudoti apsaugos kameras yra mūsų pagrįstas interesas. Apsaugos kamerų tikslas – apsaugoti mūsų darbuotojus ir klientus, taip pat apsaugoti mūsų turtą, mūsų darbuotojų ir klientų turtą nuo vagysčių, sunaikinimo arba sugadinimo, galimos žalos prevencijai, taip pat nustatyti asmenis, atsakingus už padarytą žalą. Papildomą informaciją apie vaizdo stebėjimų kamerų naudojimo sąlygas galite sužinoti mūsų bendrovėje.

   

7. Kas dar turės prieigą prie Jūsų duomenų?

Be kitų šiose sąlygose minėtų asmenų, prieigą prie Jūsų duomenų gali turėti UAB „AUTOTOJA“ darbuotojai ir įgaliotieji asmenys, kurie vykdo savo įsipareigojimus, taip pat IT paslaugų teikėjai, , rinkotyros ir kitos pagalbinės tarnybos, draudimo ir kredito įstaigos bei kiti asmenys, kuriems tokie duomenys būtini siekiant įgyvendinti šiose sąlygose išdėstytus tikslus, arba kuriems įstatymų nustatyta tvarka privalome perduoti duomenis (visų pirma – valstybės institucijoms). Toyota ir Lexus automobilių tiekėjas „Toyota Baltic“ gali savo ruožtu perduoti gautus duomenis savo patronuojančiajai bendrovei „Toyota Motor Europe“ ir kitoms Toyota/Lexus grupei priklausančioms bendrovėms Europos Sąjungoje. Visi mūsų partneriai, kuriems perduodame Jūsų duomenis, yra įpareigoti saugoti konfidencialią informaciją. Negavę Jūsų sutikimo arba prašymo, mes neperduosime Jūsų asmens duomenų kitiems šiose sąlygose nenurodytiems asmenims, išskyrus atvejus, kai esame įpareigoti tai padaryti pagal įstatymus.

8. Kiek laiko mes saugosime Jūsų duomenis?

Jūsų asmeninę informaciją saugosime tiek, kiek ji mums bus reikalinga vykdyti sutartį, ir po to, kol dėl mūsų sutartinių santykių gali būti reiškiami ieškiniai arba kol toks duomenų saugojimas yra mums privalomas (paprastai iki 10 metų po sutarties nutraukimo). Norėdami gauti daugiau informacijos apie Jūsų asmeninės informacijos saugojimą, susisiekite su mumis toliau nurodytais telefonais.

9. Kokias Jūs turite teises?

Visada turite teisę susisiekti su mumis norėdami pasižiūrėti savo asmens duomenis ir sužinoti kokie Jūsų duomenys yra naudojami, kokiems tikslams ir kaip jie tvarkomi, paprašyti ištaisyti neteisingus duomenis, o pagrįstais atvejais – apriboti procedūras, kurias atliekame naudodami jūsų duomenis, arba pateikti kitus prieštaravimus. Jeigu davėte sutikimą tvarkyti savo asmens duomenis kokiu nors tikslu, bet kurią akimirką galite atšaukti savo sutikimą, ir mes iš karto sustabdysime atitinkamus veiksmus, jeigu neturėsime kito teisėto pagrindo tvarkyti duomenis. Jūs visada galite atsisakyti gauti naujienas, pasiūlymus, priminimus, anketas ir kitus reklaminius pranešimus, pasinaudodami nurodymais, kurie pateikti laiškuose arba pranešimuose. Taip pat, jei pageidaujate, turite teisę gauti automatiškai nuskaitomus asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte, ir prašyti juos perduoti kitai organizacijai. Prašymą prašome pateikti UAB „AUTOTOJA“, kurios kontaktiniai duomenys yra nurodyti aukščiau.

Jeigu turite nusiskundimų dėl to, kaip naudojame Jūsų asmens duomenis, turite teisę pateikti skundą Duomenų apsaugos inspekcijai.

10. Sąlygų keitimas.

UAB „AUTOTOJA““ savo nuožiūra gali keisti šias sąlygas, apie tai paskelbusi atitinkamą informaciją www.autotoja.lt tinklalapyje.

11. Mes naudojame slapukus.

Informacija apie slapukų naudojimo politiką internetinėje svetainėje www.autotoja.lt yra patalpinta čia.

 

[1] 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)